ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2559 ไตรมาสที่1(ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558)
  รายละเอียด :

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในช่วงไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558) โดยได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนแต่ประการใด จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม. 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 242 คน   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : 0-7580-3873 โทรสาร 0-7580-3872
Copy Right @ 2008-2009 WWW.KHUANNONGKHWA.TH, All rights Reserved.