ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศ อบต. เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
13 มี.ค. 2563
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563(ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
182
09 มี.ค. 2563
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
118
09 มี.ค. 2563
24 รับสมัคร กกต.ประจำ อบต.ควนหนองคว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
111
27 ม.ค. 2563
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า เรื่อง ให้ผู้ที่มีป้ายอยู่ในครอบครองไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
03 ธ.ค. 2562
26 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลควนหนองคว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
16
10 ต.ค. 2562
27 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
140
30 ก.ย. 2562
28 เอกสารแนะนำแผ่นพับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
30 ก.ย. 2562
29 ประกาศเรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
16 ก.ย. 2562
30 รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลระบบฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ภายในตำบลควนหนองคว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
82
30 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9
องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : 0-7580-3873 โทรสาร 0-7580-3872
Copy Right @ 2008-2009 WWW.KHUANNONGKHWA.TH, All rights Reserved.