ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อระบบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
23 พ.ค. 2561
32 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
29 ธ.ค. 2560
33 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
17 ต.ค. 2560
34 ประกาศกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
95
23 มิ.ย. 2560
35 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
82
15 พ.ค. 2560
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า เรื่องการแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
201
23 มี.ค. 2560
37 ประกาศมาตรการป้องกันผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
10 พ.ย. 2559
38 ประฃาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
14 ต.ค. 2559
39 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
92
12 ต.ค. 2559
40 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้อเงรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ อบต.ควนหนองคว้า ประจำปีงบประมาณ2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
07 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8
องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : 0-7580-3873 โทรสาร 0-7580-3872
Copy Right @ 2008-2009 WWW.KHUANNONGKHWA.TH, All rights Reserved.