ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการรักษาความสะอาดในพื้นที่ตำบลควนหนองคว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
04 ต.ค. 2561
42 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อระบบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
23 พ.ค. 2561
43 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
29 ธ.ค. 2560
44 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
17 ต.ค. 2560
45 ประกาศกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
113
23 มิ.ย. 2560
46 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
108
15 พ.ค. 2560
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า เรื่องการแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
225
23 มี.ค. 2560
48 ประกาศมาตรการป้องกันผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
10 พ.ย. 2559
49 ประฃาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
14 ต.ค. 2559
50 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
113
12 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9
องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : 0-7580-3873 โทรสาร 0-7580-3872
Copy Right @ 2008-2009 WWW.KHUANNONGKHWA.TH, All rights Reserved.