ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
21 ก.ค. 2558
12 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
99
21 ก.ค. 2558
13 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
21 ก.ค. 2558
14 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
93
21 ก.ค. 2558
15 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
96
21 ก.ค. 2558
16 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
97
21 ก.ค. 2558
17 การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
94
21 ก.ค. 2558
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า ดาวน์โหลดเอกสาร
101
21 ก.ค. 2558
19 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ดาวน์โหลดเอกสาร
103
21 ก.ค. 2558
20 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
100
21 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3
องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : 0-7580-3873 โทรสาร 0-7580-3872
Copy Right @ 2008-2009 WWW.KHUANNONGKHWA.TH, All rights Reserved.